Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo, grąžinimo elektroninėje parduotuvėje www.elverta.lt taisyklės 

  Šios, www.elverta.lt, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (Pirkėjui), tiek ir UAB „Elverta“, kuri valdo www.elverta.lt toliau, Pardavėjas, rinkinys.

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes iš UAB „Elvertos“ elektroninės parduotuvės www.elverta.lt.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas www.elverta.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje www.elverta.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
  1.3.3. Juridiniai asmenys;
  1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje
  www.elverta.lt.
  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.elverta.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

  2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje www.elverta.lt Pirkėjas gali:
  2.1.1. Užsiregistruodamas el. parduotuvėje www.elverta.lt – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. Nesiregistruodamas el. parduotuvėje www.elverta.lt.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo el. parduotuvėje www.elverta.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje www.elverta.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
  2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką pagalba@elverta.lt arba paskambindamas telefonu +370 672 28 588. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
  2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
  2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
  2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.elverta.lt teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje www.elverta.lt , Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.
  2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
  2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.elverta.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su el. parduotuve www.elverta.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8. punktą - prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
  3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
  3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.elverta.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.elverta.lt teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės www.elverta.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės www.elverta.lt registracijos formoje.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai
  5.1. El. parduotuvėje www.elverta.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.3. Prekių kainos www.elverta.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Pirkėjas supranta, kad dėl monitoriaus ypatybių, fotografavimo subtilybių reali prekės spalva, atspalviai gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose, ir už tai pardavėjas neatsako. Jeigu pirkėjas nežino, ar prekės spalva, dydis ir pan. jam tiks, prieš perkant rekomenduojame užsukti į fizinę parduotuvę (Santaikos g. 10, Alytuje) arba susisiekti telefonu 8 672 28 588.  
  5.4. Pirkėjas už prekes atsiskaito:
  5.4.1. Iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą „Paysera LT“, pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, Pirkėjo naudojamo banko, logotipų. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas.
  5.4.2. Atsiimant prekes parduotuvėje, Santaikos g. 10, Alytuje.

  6. Prekių pristatymas
  6.1. Pristatymo kaina, nevertinant perkamos prekės svorio, yra 4.20 eurų. Atsižvelgiant į prekės svorį, pristatymo kaina skaičiuojama taip: iki 5 kg – 4.90 eurų, iki 10 kg – 6.70 eurų, iki 20 kg – 8.70 eurų, iki 31 kg – 11.99 eurų, iki 50 kg – 16.88 eurų, iki 75 kg – 19.99 eurų, iki 100 kg – 26.99 eurų, iki 200 kg – 35.99 eurų. Smulkias prekes galime pristatyti į paštomatą. Pristatymo kaina į pasirinktą DPD Pick up siuntų paštomatą – 2.99 eurai. Pristatant prekes į Kuršių Neriją galioja papildomas mokestis. Prieš užsakant prekes į Kuršių Neriją, prašome su mumis susisiekti tel. +370 672 28 588, el. p. pagalba@elverta.lt.
  6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  6.4. Visas prekes pristato DPD kurjerių tarnyba Pirkėjo užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
  6.5. El. parduotuvėje pirktas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai atvykęs į „Elvertos“ elektros prekių parduotuvę, adresu Santaikos g. 10, Alytus, darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., šeštadienį – 8.00 iki 13.00 val. Sekmadienį fizinė parduotuvė nedirba. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirinko prekes atsiimti Santaikos g. 10, Alytuje, tai:
  6.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją užsakyme nurodytu telefonu, el. paštu, kad prekes galima atsiimti.
  6.5.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjui/vadybininkui  pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  6.7. Preliminarus prekių pristatymo terminas 2-3 dienos.
  6.8. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  6.8.1.3. Užsakytos prekės yra pardavėjo sandėlyje, bet kokiu kitu atveju galioja įprastinės prekių pristatymo taisyklės.
  6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
  6.14. Priėmus siuntą ir pasirašius patvirtinimą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
  6.15. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją tel. +370 672 28 588 arba el. p. pagalba@elverta.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  6.16. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
  6.17. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el. paštu pagalba@elverta.lt arba tel. +370 672 28 588 dėl pristatymo sąlygų bei kainos.

  7. Prekių kokybės ir garantijos, garantinis aptarnavimas
  7.1. El. parduotuvėje www.elverta.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi prekės aprašyme.
  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Atskirais atvejais gamintojas gali nustatyti trumpesnį arba ilgesnį terminą. Tokiu atveju taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
  7.4. Prekių pristatymas garantiniam aptarnavimui vykdomas Pirkėjo lėšomis. Prekes garantiniam aptarnavimui Pirkėjas gali atvežti pats, adresu: Santaikos g. 10, Alytus, arba tuo pačiu adresu atsiųsti per kurjerį savo lėšomis. Po garantinio remonto prekė Pirkėjui grąžinama tokiu būdu, kaip buvo pristatyta.
  7.5. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas, garantiniam aptarnavimui grąžinamas prekes www.elverta.lt atsakomybės neprisiima.
  7.6. Garantinį aptarnavimą atlieka autorizuotas serviso centras.
  7.7. Garantinis taisymas atliekamas iki dviejų savaičių (dešimties darbo dienų), tačiau kilus nenumatytoms aplinkybėms, importuojant reikiamas dalis iš gamintojo, garantinis taisymas gali trukti ilgiau, apie tai informuojant klientą.
  7.8. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
  7.9. Jei prekei nustatomas gedimas atitinkantis ne garantinį, atsiradęs dėl vartotojo kaltės ir/ar netinkamo naudojimo už gedimo taisymą, detales reikalingas gedimui pašalinti ir papildomus darbus susimoka klientas. Apie apmokestinimą klientas informuojamas ir bet kokie darbai atliekami už pinigus yra vykdomi tik kliento pageidavimu ir sutikimu. Už tokius darbus išrašoma sąskaita, kurios neapmokėjus, sutaisytas produktas klientui nėra grąžinamas.
  7.10. Jei prekei nustatomas didelis gedimas, pažeidimas dėl gamintojo klaidos, gamintojo brokas ar bet koks kitas kokybės neatitikimas reikalaujantis gamintojo taisymo - produktas klientui iš karto keičiamas nauju, nepaisant to kiek laiko produktas buvo naudotas, jei garantinio aptarnavimo terminas yra galiojantis.
  7.11. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į www.elverta.lt ir kur jam bus suteikta operatyvi pagalba ar reikiama informacija dėl prekės remonto. Kreipiantis prašome nurodyti užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.

  8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas
  8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildant prekių GRĄŽINIMO FORMĄ. Pildant prekių grąžinimo formą būtina privalu nurodyti tikrus ir galiojančius duomenis. Nenurodžius tokių duomenų formos pretenzijos nepriimamos.
  8.2.1. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.
  8.2.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes (kokybiškas ir nekokybiškas) Pirkėjas gali jas pats pristatyti adresu Santaikos. 10, Alytuje arba per kurjerį. Grąžinant kokybiškas prekes, Kurjerį užsako ir išlaidas apmoka Pirkėjas.
  8.2.3. Jeigu prekė nekokybiška, Pirkėjas susiekia su Pardavėju telefonu +370 672 28 588 dėl kurjerio iškvietimo.
  8.2.4. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes www.elverta.lt atsakomybės neprisiima.
  8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  8.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą).
  8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  8.5. www.elverta.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
  8.6. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.
  8.7. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui pagal kliento nurodytą/užsakytą kiekį nukirptas kabelis, techninis, gofruotas vamzdžiai ir pan.) sugadinančiais/keičiančiais jų pirminę prekinę išvaizdą negrįžtamai, taip pat individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio.

  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.elverta.lt.
  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.elverta.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija
  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje www.elverta.lt įvairias akcijas.
  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. p. pagalba@elverta.lt arba skambina tel. +370 672 28 588.
  10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  11. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.